Aktualności


Informacja

2018-11-15

W dniu 21 listopada 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. będzie czynny do godziny 13.00


Informacja o wyborze najkorzystnioejszej oferty

2018-11-09

„Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”.

Dołączone pliki:


Linki do zaktualizowanych baz teleadresowych i wykaz instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2018-07-06

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html
Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_społeczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html
Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_społecznej.html
Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno- edukacyjnych – baza danych 2017 r. http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotkniętych_przemoca.html
Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0


Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa

2018-06-28

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa do projektu "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Świadczenie Dobry Start

2018-06-13

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 czerwca 2018 r. w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona została dla mieszkańców naszego województwa oraz pracowników samorządowych infolinia
Programu Dobry Start. Nr infolinii: 95 7115-500
Infolinia działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 do 31 sierpnia 2018 r.


Świadczenie Dobry Start

2018-06-11

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Na dzieci będące w pieczy zastępczej wnioski składamy do PCPR. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca on line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Mieszkańcy naszej gminy składają wnioski do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.
Bardzo ważnym ułatwieniem będzie podanie na wniosku adresu e-mail, na który osoba składająca wniosek dostanie powiadomienie o przyznaniu świadczenia. Podkreślamy, że przyznanie świadczenia Dobry Start nie będzie wymagało wydania decyzji, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Na wydatki związane z rozpoczęciem przez dziecko nowego roku szkolnego. Wydatki nie muszą być dokumentowane, na pewno nie mogą być marnotrawione.
Świadczenie Dobry Start - nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, - jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne wyżywienie, - jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej


Ogłoszenie o wyniku naboru na przeprowadzenie warsztatów.

2018-06-05

Dyrektor M-G OPS w Strzelcach Kraj. informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych

Dołączone pliki:


RODO

2018-05-25

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Dołączone pliki:


RODO

2018-05-25

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne

2018-05-24

Protokoły z przeprowadzonego postępowania

Dołączone pliki:


Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5-miesięcznych staży prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

2018-05-22

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w okresie od 16.05.2018r. do 25.05.2018r. prowadzi nabór deklaracji pracodawców na zorganizowanie 5-miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu. Pełna informacja w załączniku.

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji